Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Klagen mag

Klagen heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het uiten van een klacht kan echter juist bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

De leiding van een school wil graag weten wat er leeft en hoe één en ander nog beter kan gebeuren.

Een goede klachtenregeling

Een klachtenregeling is wettelijk verplicht.

Onze stichting maakt gebruik van de klachtenregeling van Verus, voorheen de BCPO (Besturenraad Christelijk Primair Onderwijs). In het klachtenreglement (dat op school ter inzage ligt) kunt u precies lezen hoe de regeling werkt.

Waarover kunt u klagen?

Eigenlijk over alles wat de school voor u in het kader van goed onderwijs doet, zoals de begeleiding van uw kind(eren), de ouderbijdrage, het schoolgebouw, de contacten. Ook kunt u klachten indienen over seksuele intimidatie. De klacht dient betrekking te hebben op een gedraging of beslissing van het personeel van de school of het bevoegd gezag dan wel het nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing. Onder deze definitie vallen ook uitlatingen van medewerkers.

U kunt een klacht rechtstreeks of via een contact- of externe vertrouwenspersoon indienen. De vertrouwenspersoon kan goed inschatten of de gebeurtenis het karakter heeft van een klacht of dat er iets anders aan de hand is. De vertrouwenspersoon zal eerst kijken of er door bemiddeling nog een oplossing kan worden bereikt. Is dat niet zo, dan kan de vertrouwenspersoon u begeleiden bij de verdere procedure, als u dat wenst.

Probeer zelf de klacht op te lossen

Probeer bij een klacht eerst het probleem op te lossen met de betrokken persoon of personen en op de plaats waar het probleem zich afspeelt.

Stap 1: de desbetreffende leerkracht aanspreken;

Stap 2: afhankelijk van de klacht kunt u de directeur of de vertrouwenspersoon benaderen.

Een rustig gesprek op een afgesproken moment (dus niet aan het hek of drie minuten voor schooltijd) kan vaak al heel veel oplossen. Leidt dit gesprek niet tot een bevredigend resultaat dan volgt;

Stap 3: u kunt zich wenden tot het bevoegd gezag (College van Bestuur);

Stap 4: de klachtencommissie.

Klachtencommissie

Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie gaat na wat er aan de hand is en zal zo nodig hoor en wederhoor toepassen. De commissie behandelt klachten en gegevens strikt vertrouwelijk en met grote zorg. De klachtencommissie zal u in de gelegenheid stellen uw klacht schriftelijk of mondeling toe te lichten. Binnen vier tot acht weken nadat u een klacht heeft ingediend krijgt u hierover bericht van de commissie. Daarin wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van uw klacht. Dit oordeel wordt met redenen omkleed en al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Ook degene over wie u hebt geklaagd, evenals het bestuur krijgt ditzelfde bericht.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht moet u schriftelijk indienen. Een korte brief kan voldoende zijn, maar het mag ook uitgebreid.

Lukt dit, om welke reden dan ook, niet, dan kunt u bellen.

De brief (voorzien van uw naam en handtekening) kunt u richten aan:

  1. College van bestuur van Onze Wijs, Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-650232
  2. Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

email: info@gcbo.nl

De uitgebreide klachtenregeling ligt op elke school ter inzage.
De klachtenbehandeling is gratis.
Binnen vijf werkdagen ontvangt u bericht van de klachtencommissie, waarin ontvangst van uw klacht wordt bevestigd en waarin de verdere gang van zaken wordt uiteengezet. In vakantieperiodes zult u wat langer op bericht moeten wachten

De commissie doet een uitspraak die recht doet aan alle omstandigheden van het geval.

Als het anders gaat dan wij en u wensen Schorsing en Verwijderen van leerlingen

Schorsing van leerlingen wordt in het onderwijs gelukkig zelden toegepast. Een zeldzame keer wordt het gebruikt als ordemaatregel. Artikel 40 van de Wet Primair Onderwijs (WPO)geeft met betrekking tot schorsing aanwijzingen. Schorsing kan gezien worden als een tijdelijke verwijdering en mag maximaal vijf dagen duren. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Een leerling kanin bijzondere gevallen van school verwijderd worden nadat het bevoegd gezag vooraf de betrokken functionaris en ouders/verzorgers heeft gehoorden er voor zorg gedragen heeft dat een andere school bereid is het kind op te nemen. Indien mogelijk hoort het bevoegd gezag in een zo vroeg mogelijk stadium de ouders en/of verzorgers van de leerling.

De procedure is als volgt:

Ouders/verzorgers en functionaris worden vooraf gehoord:

Van een beslissing tot het verwijderen van een leerling worden de ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte gesteld, met vermelding van reden.

Ook worden de ouders/verzorgers ervan op de hoogte gesteld binnen welke tijd en bij wie er bezwaar kan worden gemaakt.

Het bevoegd gezag dient, de ouders gehoord hebbende, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift te reageren.

Redenen tot verwijdering zijn:

  1. Ontwrichtenden/of agressief gedrag, waardoor de continuïteit, voortgang enkwaliteit van het onderwijs voor zowel de leerling zelf als de andere leerlingen bij herhalingwordt verstoord;
  2. De school is handelingsverlegen en beschikt over onvoldoende professionele ondersteuning om de leerling op een passende en/of gewenste wijze te beïnvloeden;
  3. Ontwrichtend en/of grensoverschrijdend gedrag van de ouders/verzorgers van de leerling, waarbij, ondanks eventuele waarschuwingen, herhaling niet is uitgesloten. De kwaliteit van het onderwijs en/of de veiligheid voor de leden van de schoolgemeenschap (zoals leerlingen, ouders, medewerkers) is door het gedrag van de ouder/verzorger in het geding. Te denken valt aan stalkgedrag, het uiten van onjuiste/valse beschuldigingen (al dan niet anoniem), agressieve fysieke, verbale en digitale gedragingen en/of uitlatingen met een negatief gevolg voor de onderwijsprocessen en/of de bedrijfsvoering.
  4. De ouders weigeren een TLV-beschikking (= verwijzing naar een andere school) te volgen.

Vertrouwenspersoon

Anje Bareman is als extern vertrouwenspersoon verbonden aan Wilgenhof in Middelburg.

In die rol wil zij graag een bijdrage leveren aan een respectvol en veilig werkklimaat bij het christelijk basisonderwijs op Walcheren. Ze hecht veel waarde aan vertrouwelijkheid en onafhankelijke oordeelsvorming en vervult geen andere taken bij de betreffende scholen die deze onafhankelijkheid zou kunnen aantasten. .

Bereikbaarheid

In principe is Anje Bareman overdag en ’s avonds bereikbaar per telefoon: 06-29008866. Ook kunt u mailen, via anje.b@zeelandnet.nl.