Onze School

Missie/visie

Passie voor kinderen in Kennis, Kunst en Kunde.

Wij willen een christelijke school zijn voor onze leerlingen, waar iedereen zijn gaven en talenten in een sfeer van veiligheid en vertrouwen voldoende kan ontwikkelen. We gaan voor onderwijs voor en met elkaar. Dit betekent dat leerlingen worden uitgedaagd hun mogelijkheden en talenten optimaal te benutten. Wij denken vanuit een holistisch visie op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn meer dan alleen taal en rekenen! Een kind heeft recht om zicht te kunnen ontwikkelen op heel veel gebieden. Een kind moet in aanraking komen met muziek, kunst, cultuur, drama en dans. Dit bieden wij aan in samenhang met de reguliere lesstof zodat er een mooie balans kan ontstaan tussen kennis, kunst en kunde. Wij zorgen voor een:
− Uitdagende didactiek, waarin:

  • ruimte is voor eigen initiatief, improvisatie en experiment;
  • verschillende materialen, disciplines en werkvormen worden aangeboden;
  • multidisciplinair gewerkt kan worden;
  • leerlingen leren reflecteren door middel van kritische analyse, discussie en argumentatie.
  • Benutten van de culturele omgeving en ruimte voor leren buiten de school.
  • Benutten van extern deskundigen, bijvoorbeeld kunstenaars in de klas.

We bereiden de kinderen voor op de toekomst. Door te werken met Boeiend Onderwijs kunnen we een bijdrage leveren aan leren voor het leven. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Een rijke leeromgeving is onmisbaar. In onze lessen werken we met coöperatieve werkvormen om de betrokkenheid van alle kinderen te vergroten. Bij de thema’s en onderwerpen in de lessen maken we veelvuldig gebruik van systeemdenken. Dit wordt zichtbaar in het gebruik van mindmaps, vormgevers en GedragsPatroonGrafieken. We willen de kinderen onderwijs bieden passend bij deze tijd. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de toekomst. We gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. Ook is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de samenhang van alle vaardigheden die onze kinderen nodig hebben in de 21st eeuw.