MR

MR

Deze raad, gevormd en gekozen door ouders en leerkrachten, vervult haar taken overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

De taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in het reglement Medezeggenschapsraad. Belangrijke taken van deze raad zijn o.a.:

  • meedenken, meepraten, mee beslissen over het onderwijs op school.
  • bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
  • voorkoming van discriminatie.

Om haar taken te kunnen uitvoeren, heeft de raad twee verschillende bevoegdheden:

Soms wordt de raad om instemming gevraagd (instemmingsrecht), soms om advies. Wij vinden het meedenken, -praten en -beslissen, vanuit de visie van de ouders de belangrijkste functie van de medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, waarvan er jaarlijks een volgens een bepaald rooster aan de beurt is om af te treden. Voor wat betreft het ouderlid schrijft de MR tijdig verkiezingen uit.

De samenstelling is als volgt: Drie ouders en drie leerkrachten. Adviserend lid is de directeur.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Behalve een medezeggenschapsraad per school is aan de scholen van de Stichting Onze Wijs ook een GMR verbonden.

De bevoegdheden van de GMR betreffen bovenschoolse aangelegenheden. Afhankelijk van onderwerp en/ of de geleding waaruit het lid afkomstig is, wordt ten aanzien van de aangedragen onderwerpen instemming of advies gevraagd.