Vertrouwenspersonen/Anti-pesten

Een veilige school

Het is zeer belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Voor de ontwikkeling van de kinderen is het voorwaardelijk dat het kind zich veilig voelt. De veiligheid bestaat uit twee componenten:

De fysieke veiligheid

De sociaal – emotionele veiligheid

Om de veiligheid in kaart te brengen gebruiken we verschillende instrumenten:

Vragenlijsten sociale veiligheid voor leerlingen, leraren en ouders (eens per 2 jaar)

Jeugdmonitor Scoop (eens per 3 jaar)

Risico-inventarisatie in het kader van Arbobeleid (eens per vier jaar)

ZIEN, leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling (jaarlijks)

KIJK, observatie instrument in de groepen 1-2.

De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt voor het waarborgen en of verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs m.b.t. de veiligheid van alle betrokkenen.

Om de veiligheid van de leerlingen te optimaliseren werken we met:

Goed pedagogisch klimaat in elke groep

Wij werken met Coöperatieve Leer Strategieën

Wij werken met Goed van Start

Schoolregels en regels per groep

Verantwoord gebruik van internet en mobiele telefoons

We hanteren het pestprotocol.

Er vinden minimaal tweemaal per jaar ontruimingsoefeningen plaats.

Een actieve rol in het verwerven van een optimaal gevoel van welzijn kan vervuld worden door de vertrouwenspersonen/ pest coördinatoren in onze school. Ook de schoolmaatschappelijk werkster kan hierin een actieve rol vervullen wanneer dit nodig blijkt.

Vertrouwenspersonen/pest coördinatoren in school:

Ilse Dorleijn en Tamara Vliegenthart