Kwaliteitszorg

We maken ons onderwijs steeds beter

Kwaliteitcyclus

Kindcentrum Wilgenhof hanteert een PDCA cyclus om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. Een kwaliteitscyclus die past bij onze visie op leren en ontwikkelen. Elk jaar doorlopen we deze cyclus waarin we systematisch de praktijk onderzoeken en ontwikkelen. In deze kwaliteitscyclus beschrijven we wat we willen meten, de momenten waarop we meten en de onderzoeksmethodieken die daarbij kunnen worden ingezet, de opbrengsten hiervan en de interventies hierop. Daarna evalueren we en start de cyclus opnieuw.

PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act. Met dit principe wordt aangegeven dat voor het bereiken van een hogere kwaliteit een continue cyclus op gang moet worden gebracht van het plannen van acties, het ten uitvoer brengen van geplande acties, het checken of de resultaten van de acties werkelijk zijn zoals was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de checkresultaten.

Wij werken vanuit de volgende visie

  • Binnen ons onderwijs is sprake van een duidelijke doorgaande lijn, verankerd in voor onze leerlingen geschikte methodes. Naast de leervakken als taal, rekenen en wereldoriĆ«ntatie geven wij ook veel aandacht ook aan de meer creatieve vakken als techniek, handenarbeid, tekenen, drama, gym en muziek. Door de samenhang te zoeken kunnen deze vakken de leervakken op een positieve manier ondersteunen.
  • We willen onze leerlingen een rijke, uitdagende leeromgeving bieden waarin naast klassikale leermomenten, een doelgerichte gedifferentieerde instructie met behulp van o.a. Boeiend Onderwijs, Zelfstandig werken, Handelingsgericht werken, Opbrengst gericht werken en Coƶperatieve werkvormen een belangrijke plaats hebben.
  • Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. Binnen de duidelijke, eenduidige en veilige structuren van de school- en klassenorganisatie kunnen wij de ruimte bieden om hun eigen mogelijkheden te leren kennen en te ontplooien.
  • Wij leren onze kinderen om gemotiveerd, zelfstandig, zelfverantwoordelijk en respectvol samen te werken.
  • Wij geven ze mogelijkheden om probleemoplossend bezig te zijn, op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.
  • Wij komen tegemoet aan de onderwijsbehoefte van alle leerlingen in het kader van passend onderwijs. Wij werken met groepsplannen om in een cyclisch proces af te stemmen op alle onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Hiermee bedoelen we niet alleen kinderen met een ontwikkelingsachterstand maar ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Op onze school is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het sturen naar gewenst gedrag.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs