Veilige school

Werken en leren in een veilige en verzorgde omgeving

Het is zeer belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Voor de ontwikkeling van de kinderen is het voorwaardelijk dat het kind zich veilig voelt. De veiligheid bestaat uit twee componenten

 1. De fysieke veiligheid
 2. De sociaal – emotionele veiligheid

Instrumenten om veiligheid in kaart te brengen

Vragenlijsten sociale veiligheid voor leerlingen, leraren en ouders (eens per 2 jaar)

 • Jeugdmonitor Scoop (eens per 3 jaar)
 • Risico-inventarisatie in het kader van Arbobeleid (eens per vier jaar)
 • ZIEN, leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling (jaarlijks)
 • KIJK, observatie instrument in de groepen 1-2.

De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt voor het waarborgen en of verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs met betrekking tot de veiligheid van alle betrokkenen.

Veiligheid optimaliseren

 • Een goed pedagogisch klimaat in elke groep
 • Coöperatieve Leer Strategieën
 • Goed van Start
 • Schoolregels en regels per groep
 • Verantwoord gebruik van internet en mobiele telefoons
 • Het pestprotocol.
 • Er vinden minimaal tweemaal per jaar ontruimingsoefeningen plaats.

Een actieve rol in het verwerven van een optimaal gevoel van welzijn kan vervuld worden door de vertrouwenspersonen/ pest coördinatoren in onze school. Ook de schoolmaatschappelijk werkster kan hierin een actieve rol vervullen wanneer dit nodig blijkt.

Vertrouwenspersonen/pestcoördinatoren in school

Ilse Dorleijn en Tamara Vliegenthart
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs