Zorg

We stemmen af op onderwijsbehoeften van onze leerlingen

Zorgdragen voor elkaar

Fundamenteel voor onze school is dat we – vanuit onze schooleigen Christelijke identiteit – de leerlingen willen opvoeden tot de eerste en belangrijkste zorgdragers voor elkaar. ‘Met zijn allen zorg dragen voor elkaar’ moet de zichtbare en tastbare gedachte zijn die we vanuit onze Christelijke zingeving en beleving voorleven en doorgeven.

  • Bouwen aan de bewustwording dat elk mens ‘uniek’ is en gewaardeerd moet worden, niet om wat hij kan of om wat hij heeft maar om wie hij als persoon is.
  • Als leerkracht willen we laten voelen dat we elk kind graag zien.
  • Opvoeden vanuit het hart naar het hart.
  • We nemen elk kind ‘ernstig’ op alle domeinen en stellen het centraal in ons denken en handelen. Dit impliceert een voortdurend bevragen van de identiteit van onze school als een leer- en leefgemeenschap, waar elk kind in een nooit eindigende tijd steeds opnieuw kansen krijgt om zich ten volle te ontplooien.

Uitgangspunten van de leerlingenzorg

Iedere leerkracht blijft de hoofdverantwoordelijke voor de zorg voor kinderen in zijn/haar groep. Zij doen dit door rekening te houden met de specifieke eigenschappen van die leerlingen en vanuit een zo breed mogelijke kennis van de leefwereld en de sociale, economische en culturele condities waaronder de leerlingen opgroeien. Wanneer een leerkracht ondersteuning wil bij het uitvoeren van de leerlingenzorg kan hij/zij de intern begeleider inschakelen.

  • Samen zoeken zij naar mogelijkheden om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.
  • De extra zorg aan een kind wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht, binnen de groep, gegeven. Binnen HGW wordt gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen.
  • Evaluaties en bijstelling van groepsplannen worden dan door de leerkracht en IB-er 3x per jaar uitgevoerd. Wanneer het nodig is kunnen we de begeleiding verder uitbreiden. Hiervoor kunnen we gebruik maken van een orthopedagoog die samen met de leerkracht en IB-er gaat werken via de zgn. HGPD ( Handelings Gerichte Proces Diagnostiek ).
  • De hulp vindt nog steeds binnen de school plaats. Als begeleiding binnen de groep niet het verwachte resultaat bereikt, kan binnen de HGPD door de orthopedagoge verder onderzoek worden gedaan.
  • Toestemming van ouders is nodig (schriftelijk via een toestemmingsformulier). Daarna volgt weer afstemming op de onderwijsbehoeften van het kind.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs