Medezeggenschapsraad

Meedenken over beleid

Deze raad, gevormd en gekozen door ouders en leerkrachten, vervult haar taken overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in het reglement Medezeggenschapsraad. Belangrijke taken van deze raad zijn onder andere:

  • meedenken, meepraten, meebeslissen over het onderwijs op school
  • bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school
  • voorkoming van discriminatie

Om haar taken te kunnen uitvoeren, heeft de raad twee verschillende bevoegdheden. Soms wordt de raad om instemming gevraagd (instemmingsrecht), soms om advies. Wij vinden het meedenken, -praten en -beslissen, vanuit de visie van de ouders de belangrijkste functie van de medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, waarvan er jaarlijks een volgens een bepaald rooster aan de beurt is om af te treden. Voor wat betreft het ouderlid schrijft de MR tijdig verkiezingen uit. De samenstelling is als volgt: drie ouders en drie leerkrachten. Adviserend lid is de directeur.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs