Meer- en hoogbegaafde kinderen

Uitdagend onderwijs voor kinderen die meer aan kunnen

Passend onderwijs

Op Wilgenhof gaan we voor passend onderwijs voor elk kind. Dat betekent ook voor kinderen die meer aankunnen. Soms hebben deze kinderen een ontwikkelingsvoorsprong en soms zijn ze begaafd of hoogbegaafd.

De diagnose begaafd of hoogbegaafd kan pas worden vastgesteld na het afnemen van een genormeerde IQ test. In onze school wordt geprobeerd deze kinderen een uitdagend programma te bieden. Wij doen dit in de vorm van extra aanbod, verdieping of uitdaging. Meestal gebeurt dit binnen de jaargroep waarin het kind zit. Iedere school zoekt daarbij naar een vorm die past bij de situatie van die school.

Onderwijsbehoeften

Binnen Onze Wijs werken we volgens de principes van het Handelings Gericht Werken (HGW). Dat gaat uit van de onderwijsbehoeften van ieder kind. Dus ook wanneer er sprake is van een hogere begaafdheid, zal de leerkracht daar extra aandacht aan besteden. Het is niet eenvoudig om vast te stellen of een kind (hoog)begaafd is. Wij beschikken over het signaleringsinstrument SIDI. Met dit instrument kunnen we signaleren of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en op grond hiervan kunnen we bepalen welke acties hierop ondernomen moeten worden.

Plustaken en plusgroepen (Cheetah groepen)

In de klas

Kinderen komen met plezier naar school. Ze hoeven niet alles leuk te vinden maar voelen zich begrepen doordat in de klas tegemoet wordt gekomen aan hun leervermogen door werken op eigen niveau. Daarnaast hoeven zij niet onnodig lesstof te herhalen die al beheerst wordt. En zij hoeven niet te wachten tijdens instructie van iets wat ze al beheersen. Zij kunnen aan het werk met plustaken. Kinderen zijn productief.

Kinderen presteren op een niveau passend bij hun leervermogen. Zij weten dat inzet en het proces van leren (proberen, fouten maken, oefenen en uiteindelijk beheersen) belangrijk zijn en niet alleen de eindresultaten.

Zij leren proberen, fouten maken, en dergelijke met behulp van de plustaken.

  • Kinderen halen de kerndoelen.
  • Kinderen werken in de klas, door compacten/voortoetsen, aan de kerndoelen.
  • Af en toe is herhaling daarbij nodig om hiaten te voorkomen.

Buiten de klas, in de vorm van plusgroepen

Kinderen worden zich bewust gemaakt van vaardigheden die nodig zijn: jezelf motiveren, omgaan met je overtuigingen, gebruik van je geheugen, omgaan met falen, durven fouten maken en om hulp vragen, omgaan met kritiek en samenwerken. De pluslessen zijn aanvullend naast wat er in de klas gedaan wordt. De inhoud is vooral gericht op andere leervaardigheden (leren leren) aangeboden op een moeilijker niveau en in een hoger tempo.

  • Wij komen tegemoet aan de onderwijsbehoefte van alle leerlingen in het kader van passend onderwijs.
  • Wij werken met groepsplannen om in een cyclisch proces af te stemmen op alle onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Hiermee bedoelen we niet alleen kinderen met een ontwikkelingsachterstand maar ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben.
  • Op onze school is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het sturen op gewenst gedrag.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs